Hvorfor Spiff har valgt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Hvorfor Spiff har valgt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Artikkel skrevet av Steve Mellbye-Stølen.

Artikkel skrevet av Steve Mellbye-Stølen.

 

Det finnes mange hundre aksjefond å velge mellom. Hvordan vet du hvilket som er riktig for deg? Her forklarer vi hvordan vi har tenkt da vi valgte vårt første fond å tilby i Spiff.

Det er mange faktorer som spiller inn i valg av fond. Og disse faktorene er ikke de samme for alle. Noen synes forrige års avkastning er det viktigste, og bytter jevnlig til det som virker å gå bra akkurat da. Andre velger et som de har blitt anbefalt, gjerne av banken sin, og bytter ikke på mange år - kanskje aldri. Noen mener at den etiske profilen til fondet er viktigst. Det å vite at pengene dine ikke går til selskaper som driver med noe man skjemmes over. Andre hører kanskje på råd fra en venn. Eller vektlegger helt andre ting…

For oss har dette vært viktig; at det er etisk, at det leverer gode resultater over tid, at forvalteren (hen som styrer fondet) har gjort det lenge og vist seg å være flink, at det ikke har alt for store verdisvingninger, at utenforstående har vurdert fondet til å være solid og at det ikke har unødvendig høye kostnader.

Etisk

Det første er viktigst. Fondet må være etisk drevet! Et rent indeksfond vil ofte også inkludere små eierposisjoner i for eksempel våpenprodusenter, omstridte rørledninger og annet rask. Hvert enkelt person har sin oppfatning om hvor den etiske grensen går. Standardregelverket har en tendens til å bli et minste felles multiplum av dette, sik at bare det aller verste ekskluderes. Fondet vi har valgt har ekstra strenge regler for hva som regnes som greit. Det liker vi!

Avkastning

Det går an å være etisk og likevel oppnå fin avkastning. Og det er jo greit å få avkastning på de hardtjente kronene dine. Fondet velger selskaper som utvikler seg jevnt og trutt fremfor de siste børsrakettene. Fondet slår ikke markedet hvert år, men på lengre sikt har det utviklet seg klart bedre enn aksjemarkedet generelt.

Folkene bak

Forvalteren, det vil si han som styrer fondet, heter Robert Næss. Han har holdt på lenge, er veldig flink og har levert gode resultater. Det gir oss trygghet for at han vil jobbe like hardt fremover med å velge ut gode, langsiktige aksjer til fondet. Vi kan ikke vite om han vil lykkes like godt de neste årene som i de forrige, men vi er sikker på at han vil gjøre det han kan for å prøve.

Risiko

Fondet svinger mindre enn en del andre aksjefond, da det ikke tar unødig risiko i jakten på meravkastning. Det investerer også ikke bare i Norge, men i hele verden. Investeringene er spredt mellom forskjellige land og sektorer. Det reduserer også svingningene, for hvis det går dårlig ett sted går det ofte likevel bra andre steder.  Det er fint for deg for da er sannsynligheten mindre for at verdien har gått ned masse akkurat når du trenger pengene dine. Det bør da også gå jevnt oppover på sikt.

Vurdert av andre

En av de mest anerkjente frittstående testerne av fond er Morningstar. De gir fondet toppscore; fem av fem stjerner. I tillegg kåret de i fjor Robert Næss som vinner i deres kåring over 1200 globale aksjefond de siste fem årene. Det gir oss en ekstra trygghet på at vi har gjort et godt valg.

Kostnad

Kostnad er viktig ved valg av fond. Siden dette fondet har en aktiv forvalter og et eget etisk rammeverk som krever oppfølging er det ikke like billig som de aller billigste passive indeksfondene. Vi mener likevel at det er greit, da det er verdt det for å vite at pengene våre ikke settes i noe vi ikke kan stå for. Vi skal ikke støtte noe som driver rovdrift på mennesker eller naturen.

Kort oppsummert er vi veldig fornøyd med det første fondsvalget vårt!

Etter hvert vil vi tilby dere flere fond. Vi vil ha like strenge kriterier for utvelgelsen da, og sørge for at det vi tilbyr dere kun er noe som vi ville puttet våre egne penger i. For vi bruker jo selvfølgelig Spiff selv! :)


Why Spiff chose Nordea Stabile Aksjer Global Etisk (Global Ethical)

 

Artikkel av Steve Mellbye-Stølen.

Artikkel av Steve Mellbye-Stølen.

There are hundreds of equity funds to choose from. How do you know which one is right for you? We are now going to tell you how we came about to chose our first fund for Spiff.

There are many factors to take into consideration when choosing a fund. And the different factors are not of the same importance to any of us. Someone might think last year’s return is most important, and regularly change to what is performing well right now. Others choose funds based on recommendations, perhaps from their bank, and won’t change in several years – or even at all. Some think that the ethical profile of the fund is the most important. To know that your money is not going towards companies who act immoral or unsustainable. Other people again, simply follow advice from friends. In addition to all of the above, there are several other reasons one may find important.

To us the ethical aspect has always of high importance. We also want good results over time, and the fund manager (the person that picks the stocks that go into the fund) to have a great track record. We do not want huge fluctuations in value. In addition, people from the outside should verify the fund as being solid. The fund should also have a transparent and fair cost.

Ethical

This is the most important to us. The fund must be ethical! A pure index fund will often include small ownerships in for instance defense companies, disputed pipelines or other negative businesses. We all have different perceptions of where to draw the ethical line. The standard rules and regulations thus have a tendency to become the lowest common denominator, excluding only the very worst businesses. The fund we chose to work with follows extra strict rules in order to act ethical. We like that!

Return

It is possible to both act ethical and enjoy a return on your investment. And it is good to get the most out of your hard earned money! The fund choose companies that build their business slow and steady, not the latest “hot growth stock”. The fund is not beating the market each year, but has been doing better than the rest of the market on a long-term scale.

The people behind

The manager, the person running the fund, is called Robert Næss. He has been doing this for a long time, does a great job and delivers great results. This makes us feel confident that he is going to work just as hard going forward, choosing high quality, long term stocks to the fund. One can never know if he is going to deliver the same successful results in the future as he has in the past, but we know he is going to do his very best!

Risk

The fund fluctuates less than other funds, as it is does not take unnecessary risk in an attempt to massively outperform the market. The fund is not just investing in Norway, but globally. The investments are spread between different countries and sectors. This reduces potential fluctuations, because if one region declines, another region may still be doing well. This is good for you, as the probability of your investments being really low in value when you actually need your money, is quite low. The value of your money is most likely to grow steadily over time.

Verified by others

One of the most known and independent testers of mutual funds is called Morningstar. They give the fund a top-score, with five out of five possible stars. In addition to this, they recently made Robert Næss the winner of their competition, considering over 1200 global equity funds over the past five years. This makes us feel extra confident about our choice!

Cost

The cost is important when it comes to choosing a fund. Having an active manager, following strict ethical regulations, makes the fund less cheap than the cheapest passive index funds. We think this is worth it, as it is important for us to know that our money is not being put into something we can’t stand behind or trust. We are not going to support something that is taking advantage of our environment or fellow human beings!

In short, we are very happy with our choice of fund!

Sometime in the future, we will offer you several funds. We keep our criteria strict, and make sure to offer only funds we would want to put our very own money into. Because we obviously use Spiff ourselves as well!