Kvinner holder nøkkelen til en bedre verden!

Kvinner holder nøkkelen til en bedre verden!

Vi mener kvinner holder nøkkelen til en bedre verden, og vil i denne teksten forklare hvorfor.

I Spiff tror vi på like muligheter for alle. Alle fortjener å bestemme over sin egen fremtid uansett kjønn, rase, inntekt, geografi og rikdom. Dessverre vet vi alle at verden ikke fungerer slik i dag. Penger er makt, enten vi liker det eller ei. Ting vil ikke forandre seg uten at vi forandrer de finansielle verktøyene tilgjengelig for oss alle i dag.

Dette er grunnen til at vi startet Spiff. Vi ønsker å tilby en tjeneste som gjør planlegging, sparing og investeringer enklere og mer tilgjengelig enn noengang før.

Vi tror at kvinner holder nøkkelen til en bedre verden og en bærekraftig finansiell fremtid. Det er derfor vi starter vårt arbeid for likestilling her! 

Og du? Det er helt tydelig at vi er inne på noe...

I følge Aftenposten viser ny forskning utført av formuesforvaltning hvor ulikt menn og kvinner tenker på investeringer, penger og bærekraft.

67% av kvinnelige investorer tror det er av stor betydning at investeringer er basert på bærekraftige prinsipper. Bare 37% av mannlige investorer fra samme studie har samme oppfattelse.

I USA ønsker 76 % av kvinner å investere i bærekraftige prosjekter mens for menn utgjør denne gruppen 62% (MSCI). I tillegg til dette investerer kvinner 90% av sin inntekt tilbake i familie og deres omgivelser i motsetning til menn som bare utgjør 30% (Harvard Business Review 2009).

Vi tror at at kvinner holder nøkkelen til bærekraftig utvikling for oss alle.

Med det i tankene, og på tross av at kvinner i dag har en større økonomisk makt enn noen gang tidligere, utgjør kvinner en overraskende liten del av globale investorer. Vi i Spiff ønsker å forandre dette. Vi ønsker å gjøre det lett, sosialt og morsomt å spare og investere penger.

Det er på tide med nye verktøy for å sikre en positiv finansiell utvikling for oss alle. Vi ønsker rett og slett at alle skal ha tilgang til et slikt verktøy, nemlig Spiff.

Det finnes to amerikanske selskaper som deler denne visjonen med oss. Ellevest og Dailyworth tror begge på likestilling over alt annet. Grunnleggeren av Ellevest, Sally Krawcheck, sendte nylig ut et nyhetsbrev, med følgende budskap:

' De vet at penger er makt. Vi alle vet at før vi kvinner er økonomisk likeverdige med menn er vi ikke likestilt. Det er så enkelt. Det er ikke det at vi ikke har penger ....for det har vi. Vi trenger bare at pengene jobber for oss. Det er derfor vi har bygget opp Ellevest; En investerings rådgiver for kvinner, ledet av kvinner, bygget for kvinner og nå støttet av kvinner. Og stemme for stemme vokser vår ”not.so.quiet squad”.'

Fremtiden er lys, og vi gleder oss til å ta del i å lyse den opp!

Vi finner stor inspirasjon i å vite at det finnes mange hardtarbeidende entreprenører der ute som jobber mot samme mål. I spiff jobber vi for økonomisk demokrati ved å gjøre spare- og investeringsprodukter mer tilgjengelige for alle.

Klar for å bli en del av Spiff? Meld deg på vår venteliste!

Takk for at du leste! 

 

 

We believe women hold the key to a better world.

It's time to explain why.

At Spiff, we believe in equal opportunities for all. Everyone deserves the right to be in charge of their own future, regardless of gender, race, income, geography or wealth.

Unfortunately, we all know this is not how the world works today. Money is power, whether we like it or not. Things are not going to change for the better without changing the financial tools available to all of us.

That’s why we created Spiff. We want to provide a service that makes planning, saving and investing easier and more accessible than ever before.

We believe women hold the key to a better world, and a sustainable financial future. That is why we start our work towards equality right here.

We are clearly onto something.

According to Norwegian newspaper, Aftenposten, new research done by Oslo-based company Formuesforvaltning, explains how men and women think differently about investments, money and sustainability.

67 percent of female investors in Norway believe it is ‘highly important’ that investments are made based on sustainable principles. As little as 37 percent of male investors in this study feel the same way.

In the US, 76 percent of women want to invest in sustainable projects, while the same sentiment for men lies at 62 percent. (MSCI)

In addition to this, women reinvest 90 percent of their income back into their family and community, as opposed to only 30 percent for men. (Harvard Business Review 2009).

cropped-cropped-PNG_04-Spiff-Horisontal-Lockup-Dark-Blue-Green-Squirrel.png

We believe that women are the driving force behind a more sustainable future for us all.

With that in mind, even though women today hold more economic power than ever before, they make up a surprisingly low proportion of global investors. Spiff is here to change this. We want to make it simple, social and fun to save and invest money.

It is time for some new tools to ensure better financial success for all of us, and we want everyone to have access to them.

Along with us at Spiff, there are two inspiring American companies focused on this important vision. Ellevest and Dailyworth both believe in gender-equality above all. Founder of Ellevest, Sally Krawcheck, recently released quite the word savvy newsletter and here is some of what she had to say:

Screen-Shot-2016-09-29-at-2.57.07-PM.png

‘They know money is power. And we all know that, until we women are financially equal with men, we’re not equal with men. It’s that simple. It’s not that we don’t have money…we do. We just need it to work harder for us. That’s why I’ve built Ellevest: an investment advisor for women, led by women, built by women — and now backed by women. And voice by voice, our not-so-quiet squad is growing”.

The future is bright, and we will be a part of lighting it up!

We find huge inspiration in knowing that there are several hardworking entrepreneurs out there, working towards the same goal. At Spiff, we are working towards financial democracy by making savings and investment products more accessible to everyone.

Ready to join the Spiff tribe? Sign up to our waitlist here.

Screen-Shot-2016-09-29-at-3.12.09-PM.png

Thanks for reading!

Tusen takk!

Instagram

Facebook

Twitter